ضایعاتی کامرانیه تهران – خریدار ضایعات در کامرانیه