خریدار ضایعات تلویزیون مانیتور تهران – 09125876456