خریدار ضایعات دینام و باتری خودرو تهران – 09125876456