بزرگترین خریدار آهن ضایعات در امام زاده قاسم (ع) تهران – 09125876456