خریدار انواع ضایعات در مجیدیه تهران – ضایعاتی مجیدیه