خریدار ضایعات در شهرک امیرکبیر تهران – 09125876456