خریدار ضایعات آهن و آلومینیوم در وحیدیه تهران – 09125876456