خریدار ضایعات آهن در خیابان هاشمی تهران – 09221480079