30 دسامبر 2020

درباره آهن زنگ نزن

آهن زنگ نزن اصطلاح آهن زنگ نزن به چه معناست؟ به دلیل فعال شدن آهن فلزی ، در معرض اکسیژن و رطوبت ، آن را “زنگ […]