مقاومت تیر آهن هاش و تیر آهن معمولی

20 آوریل 2021

تفاوت تیرآهن هاش و تیرآهن معمولی

تفاوت تیرآهن هاش و تیرآهن معمولی تفاوت تیرآهن هاش و تیرآهن معمولی در شکل سطح مقطع آن ها می باشد، سطح مقطع تیرآهن IPE شبیه به حرف […]