الگو گرفتن از تجارب کشورهای موفق در زمینه مدیریت ضایعات