ضایعاتی دارآباد – خریدار ضایعات در دارآباد تهران – 09125876456