تأثیر افزایش قیمت آهن‌آلات بر کاهش ضایعات آهن چیست؟