انواع لوله و کابرد و ویژگی های ظاهری و فنی لوله ها